Troika »Arcades« (2012), courtesy the artists

Troika »Arcades« (2012), courtesy the artists