Pauline Bastard »Sunset« (2009), detail

Pauline Bastard »Sunset« (2009), detail